Delsbo Byaråds yttrande över Brickagruvan

"Delar av Dellenområdet utgör riksintresse för naturvård och kulturmiljövård. Området bedöms i dagsläget ha goda förutsättningar att utgöra en kraftfull utvecklingspotential både för bygden, kommunen och regionen. En begynnande ökad turism i området kan även riskera att utebli vid en etablering av en gruva. Nya arbetstillfällen inom olika branscher står därmed mot varandra."